China

A few Wushu Kung Fu videos from China.

Sword Taolu – 15th World Wushu Championships, Shanghai
North Shaolin Junior Monks practicing Wu Shing – Five Star Taolu
Shi Yan Wan at North Shaolin – A small part of Bu Qian